แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กิจกรมกีฬาสี ( 3-4 ก.ย.58 ) 14 กันยายน 2558 237
ประกวดโครงงานในโครงการการวิจัยแลพพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงบวก ( 22 ส.ค. 58 ) 22 สิงหาคม 2558 219
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ( 14 ส.ค. 58 ) 17 สิงหาคม 2558 247
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 11 ส.ค. 58 ) 12 สิงหาคม 2558 227
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ต่อต้านยาเสพติด ( 29 ก.ค. 58 ) 31 กรกฎาคม 2558 248
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมช่วงชั้นที่ 1 ( 21 ก.ค. 58 ) 31 กรกฎาคม 2558 278
กิจกรรมค่ายพุทธธรรมช่วงชั้นที่ 3 19 กรกฎาคม 2558 275
รณรงค์แต่งกายชุดไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 19 กรกฎาคม 2558 273
บริจากอุปกรณ์และหนังสือ 19 กรกฎาคม 2558 260
วันสถาปนากองลูกเสือไทย 02 กรกฎาคม 2558 298