ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลาก

นายอาณัชร์  ศรีทอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายลือชัย  ซื่อตรง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณวิมล วิภาดา

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายเสน่ห์  ค้าขาย

ครูชำนาญการ

นายชัยยา  ทองสิทธิ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายศุภกิตติ์ เชื่อมชิด

ครูชำนาญการพิเศษ

นายทศพล  เศรษฐโชติ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูฉวีวรรณ  พัฒนกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูอรวรรณ  เศรษฐโชติ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

ครูเบญจมาศ  รักพร้า

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิลาพร  ธิติเสธี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางประชุม  เชื่อมชิด

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจำเนียร  นาอ้อม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐธิดา  วงศ์รัตนากร

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูอัญชลี นันทศักดิ์ภิญโญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางมาลัย  ซื่อตรง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุนทรา  ทบด้าน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุไร  คำดี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุจินดา  ทองสิทธิ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเจียมรัตน์  สุรชาติเมธิทร์

ครูชำนาญการพิเศษ